Teorija, filozofija i sociologija privatnog prava

8. decembar 2017. godine, 9h
Konferencijska sala Pravnog fakulteta

Uvodno predavanje

  • Andrea NikolićPosledice nemogućnosti utvrđivanja sadržine merodavnog stranog prava u sudskim postupcima sa elementom inostranosti – de lege lata i de lege ferenda

Izlaganja

  • Luka JurićKelsenova teorija pravnog tumačenja
    Komentator Petar Mitrović
  • Aleksandar GrbićPriroda i filozofsko opravdanje prava svojine u Lokovoj  i Hegelovoj teoriji
    Komentator Balša Stevanović
  • Filip KranjacSudska deoba zajedničke imovine supružnika nakon prestanka bračne zajednice: pravičnost ili formalna pravda?
    Komentator Andrea Stevanović
  • Ljubiša VulićUticaj ekonomskog i kulturnog faktora na nasilje u porodici
    Komentator Anja Petrović
  • Jovana MisailovićPravna priroda naknade štete usled nedozvoljenog otkaza ugovora o radu – odnos kompenzacione i restitucione naknade štete
    Komentator Teodora Miljojković
  • Teodora ĐurićZaveštajna sposobnost i njen odnos prema poslovnoj sposobnosti
    Komentator Stefan Rakić
  • Aleksandar KvastekOdnos između prava na peticiju i načela odštetnog prava
    Komentator Miloš Jovanović
  • Tara MaksimovićNačelo zakonitosti u Krivičnom zakoniku Republike Srbije: veća uloga sudije u tumačenju prava ili kršenje načela zakonitosti
    Komentator Vladimir Jovanović
  • Nikolija NedeljkovićEutanazija – ustavno pravilo
    Komentator Vladimir Živanović
  • Teodora ZlatanovićDva pristupa tumačenju u šerijatskom pravu
    Komentator Kristina Simčevski