Z A P I S N I K

SA OSNIVAČKE SKUPŠTINE

SRPSKOG UDRUŽENjA ZA PRAVNU I SOCIJALNU FILOZOFIJU

U skladu sa članom 11. stav 2. Zakona o udruženjima (Službeni glasnik RS br. 51/09) i članom 9. stav 1. tačka 4 Pravilnika o sadržini, načinu upisa i vođenja Registra udruženja, na osnovu slobodne volje grupe građana okupljenih u Osnivačkom odboru, pristupilo se održavanju Osnivačke Skupštine Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju.

Osnivački odbor Udruženja u sastavu:

 1. dr Miodrag Jovanović
 2. dr Goran Dajović
 3. dr Tanasije Marinković
 4. mr Miloš Zdravković

sazvao je Osnivačku skupštinu udruženja na dan 10. marta 2010. godine sa početkom u 16 časova. Zasedanje Osnivačke skupštine održano je u Beogradu, u ulici Bulevar kralja Aleksandra 67. Inicijator, Miodrag Jovanović, nakon što je utvrđeno da Osnivačkoj skupštini prisustvuju svi osnivači, otvorio je zasedanje Osnivačke ckupštine i predložio dnevni red na usvajanje.

Osnivačka skupština je jednoglasno usvojila sledeći dnevni red:

 1. Izbor predsedavajućeg Osnivačke skupštine i zapisničara;
 2. Zadaci i ciljevi Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju i donošenje akta o osnivanju Udruženja;
 3. Predstavljanje Predloga Statuta udruženja, diskusija o Predlogu statuta i usvajanje Statuta;
 4. Izbor organa udruženja;
 5. Razno.

 Rad Osnivačke skuštine

Prisutni osnivači, jednoglasno su usvojili, da predsedavajući Osnivačke skupštine bude Miodrag Jovanović a zapisničar Miloš Zdravković.

Predsedavajući Osnivačke skupštine Miodrag Jovanović, održao je uvodnu reč o zadacima i ciljevima Udruženja i pročitao je prisutnim osnivačima Predlog osnivačkog akta Udruženja i stavio ga na glasanje. Svi prisutni glasali su za usvajanje osnivačkog akta Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju.

Predsedavajući Osnivačke skupštine Miodrag Jovanović pročitao je i obrazložio Predlog statuta, a zatim je stavio Predlog statuta na glasanje. Statut Udruženja je usvojen jednoglasno.

Nakon usvajanja odluka, Osnivačka skupština je pristupila izboru organa Udruženja.

Organi udruženja, pored skupštine udruženja koga čine svi članovi su predsednik udruženja, predsedništvo udruženja koga čine četiri člana udruženja, nadzorni odbor udruženja koga čine tri člana udruženja i sekretar udruženja.

Za predsednika udruženja, koji je istovremeno i zastupnik udruženja, izabran je dr Miodrag Jovanović.

Za članove predsedništva udruženja izabrani su:

 1. dr Aleksandar Molnar
 2. dr Radmila Vasić
 3. dr Đorđe Pavićević
 4. mr Dragana Ćorić

Za članove nadzornog odbora izabrani su:

 1. dr Milorad Stupar
 2. dr Jovica Trkulja
 3. dr Dragica Vujadinović

Za sekretara udruženja izabran je mr Miloš Zdravković.

Pošto se u okviru 5. tačke – razno, niko od prisutnih nije javio za reč, Osnivačka skupština završena u 17.30 minuta.

U Beogradu, 10. marta 2010. godine.