Član 1.

Na osnovu odluke Osnivačke skupštine, osnovano je udruženje građana, čiji pun naziv glasi Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju (u daljem tekstu Udruženje).

Sedište udruženja nalazi se u Beogradu.

Udruženje će svoje aktivnosti obavljati na celoj teritoriji Republike Srbije.

 

Član 2.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz ustava, zakona i ovog Statuta.

Udruženje predstavlja i zastupa Predsednik Udruženja. Po njegovom ovlašćenju Udruženje može zastupati i jedan član Predsedništva.

 

Član 3.

Udruženje ima pečat okruglog oblika sa natpisom: Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju. U sredini pečata je natpis: Beograd.

 

Član 4.

Ciljevi i zadaci Udruženja jesu:

 • da izučava i unapređuje pravnu, političku i socijalnu filozofiju i teoriju;
 • da organizuje rasprave o temama iz pravne, političke i socijalne filozofije i teorije;
 • da sarađuje sa fakultetima, naučnim institucijama, naučnicima i stručnjacima koji se bave pravnom, političkom i socijalnom filozofijom i teorijom i da podstiče i pomaže njihovu međusobnu saradnju;
 • da sarađuje sa odgovarajućim evropskim i svetskim udruženjima;
 • da organizuje rasprave o određenim pitanjima iz oblasti pravne, političke i socijalne filozofije i teorije;
 • da unapređuje i razvija interdisciplinarnu delatnost u oblasti pravne, političke i socijalne filozofije i teorije;
 • da organizuje, unapređuje i razvija izdavačku delatnost u oblasti pravne, političke i socijalne filozofije i teorije;
 • da obavlja i druge delatnosti na osnovu zaključaka organa ovog udruženja.

 

Član 5.

Udruženje je član Međunarodnog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju (IVR).

Udruženje može stupati i u druge oblike udruživanja.

Odluku o udruživanju donosi Predsedništvo Udruženja javnim glasanjem i na osnovu te odluke podnosi zahtev za učlanjenje.

 

Član 6.

Rad Udruženja je javan.

O svojim aktivnostima Udruženje obaveštava javnost posebnim Biltenom, kao i na druge načine.

 

Član 7.

Članovi Udruženja mogu da budu pojedinci koji su stekli stručni ugled u oblasti pravne, političke i socijalne filozofije i teorije.

Skupština Udruženja bira nove članove, na obrazložen predlog Predsedništva ili dva člana Udruženja.

Skupština Udruženja odlučuje o prijemu u članstvo Udruženja i o prestanku tog članstva.

Članovi Udruženja imaju pravo i dužnost da učestvuju u radu Udruženja i ostvarivanju njegovih ciljeva i zadataka, kao i da učestvuju u izboru organa Udruženja. Svaki član Udruženja dužan je da plaća godišnju članarinu čiji iznos utvrđuje Predsedništvo.

Članstvo u Udruženju prestaje istupanjem ili isključenjem. Članstvo u udruženju može prestati u slučaju neplaćanja godišnje članarine dve godine uzastopno.

Evidenciju članova Udruženja vodi cekretar Udruženja.

 

Član 7a.

Udruženje ima tri vrste članova: redovni, počasni i pridruženi.

Redovni i počasni članovi udruženja mogu da budu pojedinci koji su stekli stručni ugled u oblasti pravne, političke i socijalne filozofije i teorije.

Pridruženi članovi mogu da budu pojedinci koji su svojim profesionalnim aktivnostima pokazali da mogu da doprinesu ciljevima i zadacima Udruženja.

 

Član 7b.

Svi članovi Udruženja imaju pravo da prisustvuju Skupštini, da učestvuju u aktivnostima Udruženja i ostvarivanju njegovih ciljeva i zadataka,

Redovni članovi su članovi Skupštine. Redovni članovi mogu da biraju i da budu birani u organe Udruženja. Redovni član Udruženja dužan je da plaća godišnju članarinu čiji iznos utvrđuje Predsedništvo.

Redovno članstvo u Udruženju prestaje istupanjem ili promenom statusa redovnog u status počasnog člana.  Redovno članstvo u udruženju može prestati i isključenjem, u slučaju neplaćanja godišnje članarine dve godine uzastopno.

 

Član 8.

Organi Udruženja su:

 • Skupština Udruženja
 • Predsedništvo Udruženja
 • Predednik Udruženja
 • Nadzorni odbor

 

Član 9.

Skupština Udruženja je organ upravljanja Udruženja.

Skupštinu Udruženja čine redovni članovi Udruženja.

 

Član 10.

Skupština Udruženja:

 • donosi Statut Udruženja, kao i njegove izmene i dopune;
 • utvrđuje program rada Udruženja;
 • razmatra osnovna pitanja iz oblasti rada Udruženja;
 • utvrđuje smernice za delovanje drugih organa i radnih tela Udruženja;
 • utvrđuje finansijski plan i završni račun Udruženja;
 • bira i razrešava predsednika Udruženja, članove Predsedništva, cekretara Udruženja kao i predsednika i članove Nadzornog odbora;
 • odlučuje o izboru članova Udruženja i o isključivanju iz članstva Udruženja.

 

Član 11.

Skupština radi na sednicama.

Sednice se održavaju po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Predsednik Udruženja saziva Skupštinu po sopstvenoj inicijativi, na inicijativu Predsedništva ili najmanje jedne trećine članova Udruženja.

Skupština punovažno odlučuje ako Sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova Skupštine. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

Izuzetno, o promeni Statuta Udruženja Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

Radom Skupštine rukovodi Predsednik Udruženja, a ako je sprečen, član Predsedništva kojeg Predsednik ovlasti.

O radu na sednicama Skupštine vodi se zapisnik.

 

Član 12.

Predsednika Udruženja bira i razrešava Skupština Udruženja

Mandat predsednika traje četiri godine. Isto lice može da bude birano na ovu funkciju najviše dva puta uzastopno.

Predsednik Udruženja je po položaju predsednik Predsedništva Udruženja.

Predsednik Udruženja se stara o pripremanju sednica Skupštine i Predsedništva Udruženja i o izvršavanju donetih odluka i zaključaka.

 

Član 13.

Predsedništvo je organ Skupštine Udruženja.

Predsedništvo Udruženja čine:

 • predsednik Udruženja;
 • četiri člana;

Članove Predsedništva Udruženja bira i razrešava Skupština Udruženja.

Mandat članova Predsedništva traje četiri godine. Isto lice može da bude birano na ovu funkciju najviše dva puta uzastopno.

Odluke Predsedništva se donose većinom glasova.

Sednicama Predsedništva prisustvuje sekretar Udruženja.

Sekretara Udruženja bira i razrešava Predsedništvo, na predlog predsednika Udruženja.

 

Član 14.

Predsedništvo se stara, u skladu sa Statutom i smernicama Skupštine, o izvršavanju programa rada Udruženja i drugih odluka i zaključaka Skupštine.

Predsednoštvo priprema predlog za izmenu i dopunu Statuta, daje inicijative za sazivanje Skupštine Udruženja, osniva radna tela i utvrđuje iznos članarine.

Predsedništvo za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja.

 

Član 15.

Predsedništvo radi na sednicama koje se održavaju po potrebi.

Sednice Predsedništva saziva predsednik Udruženja, a u slučaju sprečenosti, sednicu mogu sazvati tri člana Predsedništva.

O radu na sednicama Predsedništva vodi se zapisnik.

 

Član 16.

Udruženje ima Nadzorni odbor koji sačinjavaju predsednik i dva člana koje bira Skupština Udruženja na četiri godine.

Predsednik i članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Predsedništva Udruženja.

Nadzorni odbor kontroliše primenu Statuta, celokupan rad udruženja, a posebno njegovo finansijsko poslovanje.

Za svoj rad Nadzorni obor odgovara Skupštini Udruženja.

 

Član 17.

Skupština, odnosno Predsedništvo Udruženja, u skladu sa smernicama Skupštine, mogu da osnivaju sekcije Udruženja, zarad ostvarivanja pojedinih zadataka.

 

Član 18.

Finansijska sredstva Udruženja sačinjavaju:

 • članarina;
 • sredstva koja se za ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruženja prikupe putem donacija i sponzorstava, učešća na projektima i drugo.
 • sredstva koja se ostvaruju pojedinim oblicima delatnosti Udruženja, a u skladu sa zakonom;

Sredstva Udruženja se koriste za ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruženja.

Sve odluke u vezi sa pribavljanjem i trošenjem sredstava donosi Predsedništvo Udruženja.

Naloge za isplatu sredstava Udruženja potpisuje predsednik Udruženja.

O sredstvima Udruženja stara se sekretar Udruženja.

 

Član 19.

Inicijativu za izmenu i dopunu Statuta mogu da pokrenu:

 • Predsedništvo Udruženja;
 • Jedna trećina članova Udruženja;

Predsedništvo zauzima svoj stav o predlogu koji potiče od članova Skupštine.

Predsedništvo utvrđuje predlog za izmenu i dopunu Statuta i dostavlja ga Skupštini.

 

Član 20.

Uduženje prestaje sa radom u slučajevima koji su predviđeni zakonom.

Odluku o prestanku rada Udruženja donosi Skupština javnim glasanjem, većinom glasova.

 

Član 20.

U slučaju prestanka rada Udruženja, o imovinskim pravima i obavezama odlučuje Predsedništvo Udruženja na svojoj poslednjoj sednici.

 

Član 21.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Beograd

10. mart 2010. godine