Poziv za učešće na sedmoj Studentskoj konferenciji iz teorije i filozofije prava

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju (IVR Serbia) organizuju sedmu Studentsku konferenciju iz teorije i filozofije prava na temu Međunarodni tribunali i vladavina prava. Konferencija će se održati 4. decembra 2020. godine u Sali za konferencije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Pozivamo sve zainteresovane studente osnovnih, master i doktorskih studija da do 1. septembra 2020. godine pošalju apstrakte na e-mail adresu eudaimonia@ius.bg.ac.rs. Poziv za učešće upućen je i studentima istih ili srodnih fakulteta iz Srbije i inostranstva.

Apstrakti treba da sadrže najmanje 600, a najviše 900 reči. Studenti su slobodni da sami odaberu temu o kojoj će pisati, na srpskom ili engleskom jeziku, držeći se okvira opšte teme. Tema Konferencije je široko postavljena te se rad može baviti kako teorijskim tako i praktičnim pitanjima, poput: pojam međ. vladavine prava; uticaj fragmentacije međ. prava na međ. vladavinu prava; međ. vladavina prava u jurisprudenciji MSP; odnos MSP i drugih međ. sudova i tribunala; odnos međ. tribunala i nacionalnih sudova; ESLjP/MSP kao brana zloupotrebi principa vladavine prava; oslanjanje na međ. instrumente ili njihovo izbegavanje u radu međ. tribunala; sui generis postupanje ad hoc tribunala u primeni principa vladavine prava; odnos vladavine prava i zavisnosti ad hoc tribunala; zaštita prava na pravično suđenje iz ugla međ. tribunala. Apstrakt treba da sadrži glavnu tezu koja će se u radu dokazivati kao i kratak prikaz argumenata koje će autor koristiti.

Uz apstrakt, neophodno je dostaviti kontakt podatke mentora/supervizora (ime, prezime, e-mail adresa).

Spisak izlagača na sedmoj Studentskoj konferenciji biće objavljen 15. septembra 2020. godine na sajtu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Izlagači će biti u obavezi da na istu adresu do 20. novembra 2020. godine dostave radne verzije radova ne kraće od 8 strana, a konačne verzije do kraja februara 2021. godine. Najbolji rad će biti objavljen u Zborniku Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dok će ostali radovi podobni objavljivanju biti objavljeni u Studentskoj reviji Eudaimonia.

O detaljima i dodatnim informacijama, predlozima mogućih tema, kao i o svim pitanjima u vezi sa Konferencijom i pisanjem apstrakta, studenti se mogu informisati na internet stranici Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju (https://www.ivrserbia.org), facebook stranici Konferencije (www.facebook.com/eudaimoniarevue), ili pisati na e-mail adresu Konferencije (eudaimonia@ius.bg.ac.rs).