Poziv za učešće na četvrtoj Studentskoj konferenciji iz teorije, filozofije i sociologije prava

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju (IVR Srbija) organizuju četvrtu Studentsku konferenciju iz teorije,  filozofije i sociologije prava na temu Teorija, filozofija i sociologija privatnog prava. Konferencija će se održati u decembru 2017. godine u Sali za konferencije Pravnog fakulteta.

Pozivamo sve zainteresovane studente osnovnih, master i doktorskih studija, a posebno bivše polaznike Seminarske grupe iz Uvoda u pravo, da do 15. oktobra 2017. godine pošalju apstrakte na adresu studentskakonferencijapf@yahoo.com. Poziv za učešće na Konferenciji je upućen i studentima Filozofskog fakulteta i Fakulteta političkih nauka, kao i studentima istih ili srodnih fakulteta s drugih univerziteta u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Apstrakti treba da sadrže najmanje 600, a najviše 900 reči. Studenti su slobodni da sami izaberu temu o kojoj će pisati, držeći se okvira opšte teme. Apstrakt treba da sadrži: 1) tezu koja će se dokazati u radu, odnosno izlaganju; 2) prikaz osnovnih argumenata u prilog tezi. Primeri apstrakata ranijih učesnika Konferencije dati su u prilogu Poziva.

Rad se može baviti teorijskim, filozofskim i sociološkim pitanjima povezanim s privatnim pravom, kao što su: principi i fundamentalne vrednosti odštetnog prava; koncept građanskopravnog delikta; uzročnost i namera u odštetnom pravu; razuman (i pažljiv) čovek kao pravni standard; sposobnost rasuđivanja kao uslov odgovornosti; odgovornost za posledicu; predustavna pravila naslednog i porodičnog prava: filozofska i sociološka perspektiva; priroda i filozofsko opravdanje prava svojine; telo i lični podaci kao objekat prava svojine; oduzimanje privatne svojine u javnom interesu: opravdanja i ograničenja; porodično nasilje: uzroci, manifestacije, učestalost i pravna regulativa; transformacija braka i promene u zakonskom regulisanju braka; redefinisanje koncepta/institucije braka; porodični odnosi i zakon o porodici: postepene promene ili radikalni raskid sa prošlošću; pol, rod i bračni/porodični odnosi: imovina i nasleđivanje; pravna regulacija istopolnih bračnih i vanbračnih veza, apsolutna zabrana kažnjavanja dece kao (ne)opravdano ograničavanje roditeljskog prava, granice slobode ugovaranja sa osvrtom na surogat materinstvo; posthumna oplodnja; pravna zaštita interesa nekog lica da ne postane roditelj; prisilna transplantacija organa umesto smrtne kazne.

Spisak izlagača na Četvrtoj studentskoj konferenciji biće objavljen 1. novembra 2017. na sajtu Pravnog fakulteta. Po objavljivanju spiska izlagača, izabrani kandidati će biti u obavezi da pronađu, a potom i dostave podatke o nastavniku koji će im pomagati u svim fazama izrade rada (mentor) na imejl adresu na koju su slali apstrakte.

Izlagači će biti u obavezi da na istu adresu do 1. decembra dostave radne verzije radova ne kraće od 8 strana. Na Konferenciji će svako od izlagača imati 15 minuta za predstavljanje svog rada, nakon čega će slediti 5 minuta komentara i 10 minuta predviđenih za pitanja i odgovore. Nakon Konferencije, izlagači će imati priliku da svojim radovima daju završnu formu, u skladu sa Uputstvom za autore Studentske revije Eudaimonia. Najbolji rad će biti objavljen u Zborniku Pravnog fakulteta, dok će ostali radovi podobni objavljivanju biti objavljeni u Studentskoj reviji Eudaimonia.

Za detalje i dodatne dodatne informacije, kao i za sva pitanja u vezi s Konferencijom i pisanjem apstrakta, studenti mogu konsultovati internet strane Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju (https://www.ivrserbia.org), Fejsbuk stranicu Konferencije (www.facebook.com/studkonf), ili pisati na email adresu Konferencije (studentskakonferencijapf@yahoo.com).