Program četvrte Studentske konferencije

Četvrta studentska konferencija iz teorije, filozofije i sociologije prava na temu

Teorija, filozofija i sociologija privatnog prava

8. decembar 2017. godine, 9h
Konferencijska sala Pravnog fakulteta

Pozdravni govori 

Sima Avramović – dekan Pravnog fakulteta

Miodrag Jovanović, redovni profesor Pravnog fakulteta i predsednik Srpskog udruženja za pravnu i društvenu filozofiju

Uvodno predavanje

9:15-9:45
Andrea Nikolić, Posledice nemogućnosti utvrđivanja sadržine merodavnog stranog prava u sudskim postupcima s aelementom inostranosti – de lege lata i de lege ferenda 

9:45-10:00 Pauza

Prva sesija. Moderator: prof. dr Marija Karanikić-Mirić

10:00-10:30
Aleksandar Grbić, Priroda i filozofsko opravdanje prava svojine u Lokovoj i Hegelovoj teoriji
Komentator: Balša Stevanović

10:30-11:00
Luka Jurić, Kelsenova teorija pravnog tumačenja
Komentator: Petar Mitrović

11:00-11:30
Tara MaksimovićNačelo zakonitosti u Krivičnom zakoniku Republike Srbijeveća uloga sudije u tumačenju prava ili kršenje načela zakonitosti
Komentator: Vladimir Jovanović

11:30-11:4Pauza

Druga sesija. Moderator: doc. dr Danilo Vuković

11:45-12:15
Ljubiša Vulić, Uticaj ekonomskog i kulturnog faktora na nasilje u porodici
Komentator: Anja Petrović

12:15-12:45
Filip KranjacSudska deoba zajedničke imovine supružnika nakon prestanka bračne zajednicepravičnost ili formalna pravda?
Komentator: Andrea Stevanović

12:45-13:15 
Teodora ĐurićZaveštajna sposobnost i njen odnos prema poslovnoj sposobnosti
Komentator: Stefan Rakić 

13:15-14:00 Pauza za ručak

Treća sesija. Moderator: Stefan Dušanić, saradnik u nastavi  

14:00-14:30
Aleksandar KvastekOdnos između prava na peticiju i načela odštetnog prava
Komentator: Miloš Jovanović

14:30-15:00
Jovana Misailović
Pravna priroda naknade štete usled nedozvoljenog otkaza ugovora o radu – odnos kompenzacione i restitucione naknade štete
Komentator: Teodora Miljojković

15:00-15:15 Pauza

Četvrta sesija. Moderator: Miloš Vukotić, asistent

15:15-15:45
Nikolija Nedeljković
, Eutanazija – ustavno pravilo: argumentum pro et contra
Komentator: Vladimir Živanović

15:45-16:15
Teodora Zlatanović
Dva pristupa tumačenju u šerijatskom pravu
Komentator: Kristina Simčevski